E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2008

Všeobecne  záväzné  nariadenie
Obce  Valaská  Belá

č. 3/2008


ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku v školskom klube detí  pri základnej škole, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a  podmienky úhrady v školskej jedálni základnej školy a školskej jedálni materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá.

 

      Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, s použitím § 28 ods. 5,  § 114 ods. 6, § 115ods. 5, § 140 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie:


       Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku v školskom klube detí pri základnej škole, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a  podmienky úhrady v školskej jedálni základnej školy a školskej jedálni materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá sa mení a dopĺňa takto:


1. V názve všeobecne záväzného nariadenia sa za slová „v školskom klube detí“ vkladajú slová „ a školskom stredisku záujmovej činnosti“

2. V § 3 ods. 1 sa bodka nahrádza spojkou „a“ a pripájajú sa tieto slová „50,- Sk pri nepravidelnej dochádzke, za jedno nezaopatrené dieťa mesačne.“

3. Za § 3 sa vkladá  § 3a, ktorý znie:


§ 3a

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského strediska záujmovej činnosti (ŠSZČ) pri Základnej škole Valaská Belá


      (1)  Obec Valaská Belá v zmysle § 114 ods. 6 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona) ako zriaďovateľ ŠSZČ pri Základnej škole Valaská Belá, určuje pre zákonného zástupcu žiaka výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠSZČ na 20,- Sk  za jedno nezaopatrené dieťa mesačne.

4.V § 4 ods. 3 sa na koniec vkladajú slová
• „cudzí stravníci obed 32,- Sk + režijné náklady €  1,06 + režijné náklady.“


Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa  23.10.2008 uznesením č. 26/2008

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 7.11.2008.

 


Ing. Jozef Mulinka
starosta  obce

 

HORE