E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zámer obce Valaská Belá odpredať majetok obce

Zámer odpredať majetok obce Valaská Belá Júliusovi Jurenkovi a manželke Anne Jurenkovej rod. Grambličkovej, bytom Valaská Belá 736, 972 28 Valaská Belá,. to časti pozemku z parcely 6689/12 vodná plocha o výmere 384 m2 zapísanú na LV č. 1 v okrese Prievidza, kat. územie Valaská Belá v zmysle Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Z. z. v platnom znení § 9a) ods. 1 písm. c) minimálne za cenu znaleckého posudku, minimálne za cenu 2,50 €/m2. Kupujúci si na vlastné náklady dá vypracovať GP.

HORE