E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zákaz vychádzania od 24. októbra do 1. novembra 2020

COVID-19-ikona

Vláda SR vo štvrtok 22. októbra 2020 rozhodla o obmedzení slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, a to každý deň od 5.00 h až do 1.00 h nasledujúceho dňa.

Obmedzenie sa nevzťahuje na:

    - cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
    - cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť,
    - cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom kúpy novín alebo tlačovín, servisu telekomunikačných zariadení, cesty na poštu, do prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb, čistiarne a práčovne, autoservisu, stanice technickej kontroly, kľúčovej služby a očnej optiky,
    - cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (susedská výpomoc) a cestu späť,
    - cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť,
    cestu na vykonanie RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,
    - cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
    - cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
    - cestu osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,
   -  pobyt v prírode v extraviláne obce v rámci okresu, v prípade Bratislavy a Košíc v extraviláne v rámci územia mesta,
    - cestu maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov 1. – 4. ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť,
    - doprevádzanie maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov 1. – 4. ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť,
    - dojazd do bydliska do 25. októbra 2020.

HORE