VZN o určení školského obvodu základnej školy a miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Obec Valaská Belá

Všeobecne  záväzné  nariadenie
Obce  Valaská  Belá

č. 10/2012


o určení školského obvodu základnej školy a miesta a času zápisu  dieťaťa   na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Valaská Belá, ktorej zriaďovateľom je Obec Valaská Belá


Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej  na základe  ustanovení § 6 ods.1 a  § 11 ods. 4 písm. g) zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych  predpisov a na  základe ustanovenia § 20 ods.3  zákona NR SR č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v platnom znení vydáva  totovšeobecne  záväzné  nariadenie.


§ 1
Úvodné ustanovenia


(1) Obec je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou vo Valaskej Belej.

(2) Školský obvod základnej školy s materskou školou tvorí katastrálne územie obce Valaská Belá.

(3) Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa školského zákona, ak tento zákon neustanovuje inak.

(4) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť školský obvod základnej školy  a miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.§ 2
Povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa


(1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode v ktorom má dieťa trvalý pobyt , ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.

(2) Zákonný zástupca  dieťaťa je povinný vykonať zápis v období  od 15. januára  do 15. februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

(3) Zápis  sa vykoná v Základnej škole vo Valaskej Belej každoročne v čase polročných prázdnin  od 8,00 do 17,00  hod . počas pracovných dní v miestnosti číslo 2, 3, 4.

(4)  Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť tieto údaje :
a)  meno a priezvisko
b) dátum narodenia a miesto narodenia
c)  rodné číslo
d)  národnosť
e)  štátne občianstvo
f)  trvalé bydlisko dieťaťa
g)  meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.


§ 3
Sankcia


(1) Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie uložených povinností zákonných zástupcov dieťaťa a je oprávnená uložiť pokutu až do sumy 331,50 eura v prípade, že zákonný zástupca dieťaťa neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku.


§ 4
Zrušovacie ustanovenie


Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia obce stráca platnosť
všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2008.


§ 5
Spoločné a záverečné ustanovenia   

(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Valaskej Belej.

(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej  dňa  13.12. 2012, schválené Uznesením č.173/2012.

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom  od jeho  vyvesenia na úradnej tabuli obce.Ing. Miloš Cúcik
starosta  obce


Vyvesené na úradnej tabuli: 14. 12. 2012
Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.