VZN o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Valaská Belá

Obec Valaská Belá

Všeobecne  záväzné  nariadenie
Obce  Valaská  Belá

č.  4/2008


o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Valaská Belá

 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  vydáva pre územie obce Valaská Belá toto


všeobecne záväzné nariadenie


ÚVODNÉ  USTANOVENIE
§ 1

1. Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zák. č. 852/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 01. januára 2009 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


Čl. II
§ 2
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
2. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubí obec platobným výmerom.
3. Poplatok za komunálne odpady platí poplatník, ktorým je:

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v obci na účel podnikania.

4. Ak má osoba v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu.

5. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom ak na jeho základe:

a) užíva priestory nehnuteľností vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľností, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník,
d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.


§ 3
Platiteľ poplatku


1. Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie sa iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.

2. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v článku II.,     § 2 a § 5.

§ 4
Sadzba poplatku

1. Na území obce sa uplatňuje poplatok: za osobu a kalendárny deň (tzv. paušálny poplatok).

2. Sadzba poplatku je:

a) pre poplatníka podľa čl. II, § 2 ods. 3 a) :
- 0,043 € za osobu a kalendárny deň, pokiaľ poplatník platí poplatok podľa počtu kalendárnych dní (prisťahovaní obyvatelia)
- 6 € na osobu a rok pre študentov stredných a vysokých škôl ubytovaných v študentských domovoch (potvrdenie o návšteve školy, príp. o ubytovaní v študentskom domove),
- 6  € stážisti, dlhodobé pobyty v zahraničí – študijné aj pracovné (potvrdenie príslušného úradu, školy alebo zamestnávateľa v slovenskom jazyku),
- 16  €  na osobu a rok pre poplatníka, ktorý je povinný platiť poplatok na celý rok.
b) pre poplatníka podľa č. II, § 2 ods. 3b) a c) je poplatok 16  €  na osobu a rok  podľa priemerného počtu osôb v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať.
Do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt.

3. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.

4. Pri vyrubení poplatku platobným výmerom za príslušný rok vychádza obec z posledných jej známych údajov (náklady na zneškodnenie komunálnych odpadov v predchádzajúcom období).


§ 5
Ohlasovacia povinnosť

1. Platitelia poplatku sú povinní obci nahlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre správne určenie výšky poplatku, a to najneskôr do jedného mesiaca, keď táto skutočnosť nastala.

2. Poplatková povinnosť vzniká dňom:

a) pre fyzickú osobu – občana:
- dňom vzniku trvalého pobytu alebo prechodného pobytu v obci
- dňom vzniku práva užívať byt
- dňom vzniku práva užívať nebytový priestor
- dňom vzniku práva užívať stavbu, jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou
- dňom vzniku práva užívať záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast
- dňom vzniku práva užívať pozemok v zastavanom území obce, okrem lesného pozemku a pozemku, ktoré je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha

c) pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom:
- dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosti a je nehnuteľnosť takáto právnická osoba oprávnená užívať alebo ju užíva na iný účel ako na podnikanie
d) pre podnikateľa (právnickú alebo fyzickú osobu):
- dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania

3. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platí poplatok, v prípade, ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci:
a) svoje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“), ak je poplatník právnická osoba názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku tak aj doklady, ktoré odôvodňuje zníženie alebo odpustenie poplatku. Takýmito dokladmi sú najmä:
1. u fyzických osôb – list vlastníctva nehnuteľnosti, OP s vyznačením trvalého pobytu, resp. potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte,
2. u právnických osôb – výpis z obchodného registra, resp. živnostenský list, kópia výkazu do Sociálnej poisťovne, doklady o počte ubytovaných a o reštauračnej kapacite.

4. Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.

5. Noví platitelia poplatku sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, že sa stávajú platiteľmi poplatku.

§ 6
Vyrubenie poplatku

1. Poplatok vyrubí obec do konca mesiaca februára príslušného roka.

2. Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok vráti do 30 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti obcou. Najneskôr však do 70 dní od začiatku ďalšieho kalendárneho roka. Pokiaľ z uvedeného dôvodu požiada poplatník o vrátenie preplatku, bude mu vrátený do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti.

3. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3 € .

§ 7
Sankcie

Ak poplatok nebude zaplatený včas alebo v správnej výške, môže správca poplatku platobným výmerom zvýšiť nezaplatený poplatok najviac o 50 %.

§ 8
Oslobodenie a úľavy

1. Obec môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatky znížiť aj pod najnižšiu sadzbu alebo poplatok odpustiť. Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku je potrebné podať správcovi miestnych daní a poplatku pred splatnosťou poplatku.

2. Obec odpustí od platenia miestneho poplatku:
- osoby vo výkone trestu odňatia slobody
- majiteľov rodinných domov a rekreačných chalúp, ktorí nemajú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Obci Valaská Belá

3. V rodine, kde žije viac ako 5 členov sa poplatok za každého ďalšieho znižuje na 10 € na osobu a rok.

Čl. III
§ 9
Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ v tomto Všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

2. Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská Belá toto všeobecne záväzné nariadenie o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválilo uznesením č. 28/2008  dňa  11. 12. 2008.

3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2009.

4. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN obce Valaská Belá č. 1/2007 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady na území obce Valaská Belá.


Vo Valaskej Belej dňa 21. 11. 2008


Ing. Jozef Mulinka
starosta obce


Vyvesené dňa: 26. novembra 2008
Zvesené dňa: 11. decembra 2008
Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.