VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Obec Valaská Belá
Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Valaská Belá


č. 1/2011


o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 3/2001 o odpadoch


1. § 2, sa dopĺňa odsekom 1., písm. g v tomto znení:
g) Program odpadového hospodárstva je základný dokument pre riadenie odpadového hospodárstva obce Valaská Belá v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, spracovávaný a aktualizovaný na základe zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, určujúci najmä smerovanie a ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie.

2. §3 sa dopĺňa odsekom 3 v tomto znení:
3. Obec Valaská Belá zabezpečuje aktuálnosť programu odpadového hospodárstva na základe monitoringu existujúceho stavu odpadového hospodárstva (predpísaná evidencia, analýzy), sledovaním vývojových trendov v oblasti legislatívy a technológií pre spracovanie odpadov a plnením svojich zákonných povinností.

3. §5 odsek 8 , písm. b) znie:
Na území obce sa organizuje separovanie a zber týchto zložiek KO:
a) Plasty vrátane odpadov z obalov
b) Papier vrátane odpadov z obalov
c) Sklo vrátane odpadov z obalov
d) Kovy vrátane odpadov z obalov
e) Biologicky rozložiteľný odpad

4. §5 sa dopĺňa odsekom 9, písm. d) v tomto znení:
d) Povinnosťou oprávnenej organizácie je priebežne pri svojej činnosti sledovať zloženie komunálnych odpadov a podiely odpadov z obalov na celkovom objeme vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov a ohlásiť obci Valaská Belá každú podstatnú (dlhodobú) zmenu v zložení a podieloch odpadov z obalov, uvedených v programe odpadového hospodárstva obce.

5. §5 sa dopĺňa odsekom 8, písm. a) v tomto znení:
a) Organizácia poverená zberom je organizácia, ktorá má technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu požadovanej činnosti a súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

6. §5 sa dopĺňa odsekom 8. písm. b) v tomto znení:
b) Organizácie, zodpovedné za zber komunálnych odpadov, priebežne pri svojej činnosti sledujú zloženie komunálnych odpadov a sú povinné ohlásiť obci každú podstatnú (dlhodobú) zmenu v zložení a podieloch odpadov z obalov, uvedených v programe odpadového hospodárstva.

7. §11 sa dopĺňa odsekom v tomto znení:
Ak ide o odpady z obalov, podmienky pre zabezpečenie ich zberu a zhodnotenia/recyklácie si vopred s obcou a v písomnej forme dohodne osoba, ktorá plní alebo ktorá pre iných zabezpečuje plnenie povinností podľa platného zákona o obaloch (tzv. povinné osoby a oprávnené organizácie podľa zákon č. 119/2010Z.z. o obaloch). Pre takéto osoby sú záväzné údaje o celkových množstvách a zložení odpadov z obalov a ich podiele na vyseparovaných zložkách komunálnych odpadov, uvedené v programe odpadového hospodárstva obce.

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 20. 1. 2011 uznesením číslo 3 /2011.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa
vyvesenia.

 

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

 

Vyvesené dňa: 24. 1. 2011
Zvesené dňa: 9. 2. 2011
Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.