VZN o dani za nevýherné hracie prístroje

Obec Valaská Belá


Všeobecne  záväzné  nariadenie
Obce  Valaská  Belá


č.  7/2012
o dani za nevýherné hracie prístroje


Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 59 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o dani za nevýherné hracie prístroje.


§ 1
Základné ustanovenie


Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na zákon               č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2013 daň za nevýherné hracie prístroje.

§ 2
Sadzba dane


Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je:
a)    140 € za veľké nevýherné hracie prístroje (napr. bowling)
b)    40 € za malé a stredné nevýherné hracie prístroje (napr. biliard, gulečník, stolný futbal, šípkové automaty, flippery )

§ 3
Oznamovacia povinnosť a platenie dane


1. Podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti sú uvedené v prílohe č. 1 tohto nariadenia. Daňovník je povinný v oznámení vzniku daňovej povinnosti za nevýherné hracie prístroje (ďalej len „prístroje“) uviesť:
- meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodný názov právnickej osoby,
- adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby,
- rodné číslo fyzickej osoby (fyzická osoba je povinná pri styku so správcom dane uvádzať rodné 
  číslo), IČO právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom,
- kontaktné číslo telefónu, faxu,
- miesto (adresa) prevádzkovania prístroja,
- názov (druh) a počet prístrojov,
- dátum začatia prevádzkovania prístroja,
- dátum ukončenia prevádzkovania prístroja,
- výrobné číslo prístroja, číslo registrácie prístroja,
- dátum a miesto, vlastnoručný podpis a pečiatka daňovníka.

2.  Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto údajov a viesť evidenciu nevýherných hracích prístrojov minimálne v rozsahu:
a)    označenie prevádzkovateľa,
b) kontakt na prevádzkovateľa,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
d) výrobné číslo a číslo registrácie nevýherného hracieho prístroja.

3. Daňovník môže daň za nevýherné hracie prístroje zaplatiť poštovým poukazom, alebo v hotovosti do pokladne Obce Valaská Belá alebo prevodom na účet Obce Valaská Belá. Pre správne smerovanie platby je daňovník povinný správne uviesť platobné náležitosti, najmä variabilný symbol.

§ 4
Správa dane


1. Správu dane za nevýherné hracie prístroje na území Obce Valaská Belá vykonáva Obec Valaská Belá.

§ 5
Záverečné ustanovenia


1. Pokiaľ v tomto Všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

2. Obecné zastupiteľstvo obce Valaská Belá sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani za nevýherné hracie prístroje uznieslo dňa 13. 12. 2012.

§ 6
Účinnosť


Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Vyvesené dňa: 14. 12. 2012


príloha č. 1 k VZN č. 7/2012: Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti za nevýherné hracie prístroje
Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.