VZN o dani z nehnuteľností na rok 2014

Obec Valaská Belá

Všeobecne  záväzné  nariadenie
Obce  Valaská  Belá

č.  5/2013

o dani z nehnuteľností
na kalendárny rok 2014Obec Valaská Belá v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 98, 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5 zákona  č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov    u s t a n o v u j e


§ 1
Základné ustanovenie


1. Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2014 daň z nehnuteľností.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Valaská Belá v zdaňovacom období roku 2014.


DAŇ Z POZEMKOV
§ 2
Základ dane


Správca dane ustanovuje na území obce Valaská Belá hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2  za:
a) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,05 €/ m2.


§ 3
Sadzba dane


1. Správca dane určuje pre pozemky na území obce Valaská Belá ročnú sadzbu dane z pozemkov:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty   0,75 % 
b) záhrady   0,70 %
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy   0,70 %
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky vodné plochy    0,79 %          
e) stavebné pozemky   0,15 %


DAŇ ZO STAVIEB
§ 4
Sadzba dane


1. Správca dane určuje pre stavby na území obce Valaská Belá ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy

a) 0,070 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 0,060 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,400 €  za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) 0,170 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
e) 0,500 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na administratívu,
f) 0,850 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g) 0,170 € za ostatné stavby.

2. Správca dane určuje pri  viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,03 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.


DAŇ Z BYTOV
§ 5
Sadzba dane


1. Ročná sadzba dane z bytov za byt na území obce Valaská Belá je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu nachádzajúceho sa v bytovom dome 0,070 €.

2. Ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory na území obce Valaská Belá je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome 0,070 €.


§ 6
Oslobodenie od dane a zníženie dane


1. Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:
a) pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, prírodných pamiatok a vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany.
2. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo výške:
a) 40 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
b) 40 % z daňovej povinnosti na byty vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
c) 40 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
d) 40 % z daňovej povinnosti na byty vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

3. Správca dane ustanovuje, že veková hranica občanov na poskytnutie zníženia daňovej povinnosti je viac ako 70 rokov.


§ 7
Vyrubovanie dane


Správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne do 3 € nebude vyrubovať.


§ 8
Záverečné ustanovenie


1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2013 č. 4/2012 zo dňa 13. 12. 2012.

2.Obecné zastupiteľstvo obce Valaská Belá sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2014 uznieslo dňa 12. decembra 2013.


§ 9
Účinnosť


Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Vyvesené:  16. 12. 2013
Zvesené: 31. 12. 2013
Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.