VZN, ktorým sa mení VZN č. 5/2004 o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva

Všeobecne záväzné nariadenie

Obce Valaská Belá

č. 3/2007

ktorým sa mení VZN č. 5/2004 o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva na území obce Valaská Belá


Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej sa dňa 13. decembra 2007 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa mení VZN č. 5/2004 o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva na území obce Valaská Belá.


Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaská Belá č. 5/2004 o podmienkach určovania a vyberanie dane za užívanie verejného priestranstva na území obce Valaská Belá sa mení nasledovne:

Čl. I


1. V § 2 ods. 1 sa za slovo „priestranstva“ vkladá bodka a časť vety „ a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva“ sa vypúšťa. 2. V § 4 sa za slov „ m2“ vkladá bodka a nasledujúce slová „ alebo parkovacie miesto“ sa vypúšťajú.

Čl. II


Toto VZN bolo schválené Uznesením OZ č. 15/2007 dňa 13. decembra 2007.

Ing. Jozef Mulinka
starosta obce

Vyvesené dňa: 26. novembra 2007
Zvesené dňa: 13. decembra 2007Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.