VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce V


Obec Valaská Belá
Všeobecne  záväzné  nariadenie
Obce  Valaská  Belá

č. 2/2013


ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 8/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v  školách a  školských zariadeniach  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  Obce Valaská Belá      Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, s použitím § 28 ods. 5,  § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie.

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 8/2012 o  výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá sa mení a dopĺňa takto:

Čl.  I

1. V § 4 ods.2  písm a)  sa za slová „ktorý je“ dopĺňa  „dieťaťom v predškolskom veku,“.

2. V § 5 ods. 3 sa v školskej jedálni pri základnej škole určuje finančná suma príspevku za  stravovanie nasledovne:


„Školská jedáleň pri základnej škole
•    stravníci od   6-11 rokov             obed                        €  1,01
•    stravníci od  11-15 rokov            obed                        €  1,09
•    stravníci od  15 -18/19 rokov      obed                        €  1,19“


Čl.  2

(1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia Obce Valaská Belá bol vyvesený na verejné pripomienkovanie  dňa  11. 9. 2013.

(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce  sa uznieslo a schválilo ho Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej dňa 26. 9. 2013 uznesením č. 72/2013.

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Valaská Belá  dňa 27. 9. 2013.

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia.

 

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce
Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.