Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2008 Zdroj Položka Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutočnos Plnenie % Strana 1 Obec Valaská Belá 111003 12 200 000,00 12 200 000,00 6 815 843,42 41 Výnos dane z príjmov územ.sam. 55,87 121001 671 000,00 671 000,00 485 603,00 41 DzN z pozemkov 72,37 121002 795 000,00 795 000,00 633 932,00 41 DzN zo stavieb 79,74 121003 6 000,00 6 000,00 5 574,00 41 DzN z bytov a nebyt. priest. 92,90 133006 2 000,00 2 000,00 1 025,00 41 Daň za ubytovanie 51,25 133012 9 000,00 9 000,00 3 160,00 41 Daň za užívanie verej. priestr. 35,11 133013 1 000 000,00 1 000 000,00 925 775,00 41 Daň za komunál. odpady a DSO 92,58 211003 350 000,00 350 000,00 0,00 41 Dividendy - Veolia (Stvps) 0,00 212002 16 000,00 16 000,00 13 442,00 41 Príjmy z prenajatých pozemkov 84,01 212003 640 000,00 610 000,00 255 498,00 41 Príjmy z prenajatých budov,pries. 41,88 212004 3 000,00 10 000,00 4 800,00 41 Príjmy z prenájmu strojov, prístr.,
nár.
48,00 221004 125 000,00 125 000,00 92 960,00 41 Ostatné správne poplatky 74,37 222003 0,00 1 000,00 1 100,00 41 Pokuty za porušenie predpisov 110,00 223001 370 000,00 373 000,00 234 325,59 41 Platby za predaj výrob. a služieb 62,82 223002 70 000,00 70 000,00 40 000,00 41 Poplatky za Materskú školu 57,14 223003 25 000,00 25 000,00 12 840,00 41 ŠJ MŠ réžia k stravnému 51,36 229005 10 000,00 10 000,00 2 360,00 41 Poplatky za znečisovanie
ovzdušia
23,60 231 250 000,00 250 000,00 8 000,00 43 Príjem z predaja kapitál. aktív -
bytov
3,20 233001 100 000,00 100 000,00 18 015,00 43 Príjem z predaja pozemkov 18,02 242 5 000,00 5 000,00 1 757,05 41 Úroky z vkladov 35,14 292008 3 000,00 3 000,00 917,95 41 Príjem z výažkov z lotérií 30,60 292017 6 000,00 7 000,00 7 281,00 41 Vratky fin.prostr.z predch.období 104,01 311 0,00 10 000,00 0,00 72 FS do Chorvátska-grant fi
Strabag
0,00 312001 7 014 000,00 7 716 000,00 3 742 964,00 111 Transfery 48,51 312001 210 000,00 92 000,00 91 834,90 1162 Transfery 99,82 312002 100 000,00 169 000,00 169 352,50 111 Transfer - odstrán. škôd po ŽP 100,21 312007 0,00 30 000,00 0,00 72 FS do Chorvátska-transfery od
obcí
0,00 Príjmy 23 980 000,00 24 655 000,00 13 568 360,41 55,03 611 1 675 000,00 1 675 000,00 814 513,00 41 Obec-tarifný, základný plat 48,63 612 170 000,00 170 000,00 109 535,00 41 Obec-príplatky 64,43 614 150 000,00 150 000,00 16 539,00 41 Obec-odmeny 11,03 621 176 000,00 176 000,00 82 805,00 41 Obec-poistné do Všeobecnej ZP 47,05 623 24 000,00 24 000,00 10 765,00 41 Obec-poistné do ostat. ZP 44,85 625001 27 000,00 27 000,00 11 753,00 41 Obec-nemocenské poistenie 43,53 625002 279 000,00 279 000,00 131 322,00 41 Obec-starobné poistenie 47,07 625003 17 000,00 17 000,00 7 528,00 41 Obec-úrazové poistenie 44,28 625004 60 000,00 60 000,00 28 158,00 41 Obec-invalidné poistenie 46,93 625005 20 000,00 20 000,00 9 398,00 41 Obec-poistenie v nezamest. 46,99 625007 95 000,00 95 000,00 44 572,00 41 Obec-poistenie do RFS 46,92 627 106 000,00 106 000,00 42 400,00 41 Obec-prísp.na dopln.dôch.spor. 40,00 631001 22 000,00 22 000,00 8 403,00 41 Obec-cestovné náhrady
tuzemské
38,20 632001 280 000,00 280 000,00 249 250,50 41 Obec-elektr.energia, palivá 89,02 632002 20 000,00 20 000,00 5 682,50 41 Obec-vodné 28,41 632003 0,00 2 000,00 1 018,00 111 Obec-poštovné a telekom.služby 50,90 632003 200 000,00 170 000,00 83 330,50 41 Obec-poštovné a telekom.služby 49,02 633001 0,00 4 000,00 0,00 111 Obec-interiérové vybavenie 0,00
Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2008 Zdroj Položka Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutočnos Plnenie % Strana 2 Obec Valaská Belá 633001 50 000,00 30 000,00 27 098,00 41 Obec-interiérové vybavenie 90,33 633002 0,00 9 000,00 9 091,60 111 Obec-nákup výpočtovej techniky 101,02 633002 10 000,00 50 000,00 46 147,00 41 Obec-nákup výpočtovej techniky 92,29 633003 5 000,00 25 000,00 25 636,20 41 Obec-telekom. a zvuk. prostr. 102,54 633004 10 000,00 10 000,00 0,00 41 Obec-prevádz.stroje,prístr,zaria
d.
0,00 633006 0,00 4 000,00 0,00 111 Obec-všeobecný materiál 0,00 633006 170 000,00 170 000,00 86 885,20 41 Obec-všeobecný materiál 51,11 633009 20 000,00 20 000,00 9 522,00 41 Obec-knihy, časopisy, noviny 47,61 633010 1 000,00 1 000,00 0,00 41 Obec-pracovné odevy, obuv 0,00 633013 20 000,00 20 000,00 10 963,00 41 Obec-softvér a licencie (DDNM) 54,82 633016 30 000,00 30 000,00 12 723,00 41 Obec-reprezentačné 42,41 634001 65 000,00 65 000,00 32 782,59 41 Obec-PHL, mazivá, oleje, kvap. 50,43 634002 25 000,00 25 000,00 17 413,50 41 Obec-servis, údržba motor.voz. 69,65 634003 16 000,00 16 000,00 6 791,00 41 Obec-poistenie vozidiel 42,44 634005 1 000,00 1 000,00 1 100,00 41 Obec-karty, známky, poplatky 110,00 635002 0,00 4 000,00 0,00 111 Obec-údržba PC, siete, softvéru 0,00 635002 60 000,00 44 000,00 22 871,10 41 Obec-údržba PC, siete, softvéru 51,98 635003 0,00 16 000,00 15 892,50 41 Obec-telekomunik. techniky 99,33 635004 10 000,00 10 000,00 0,00 41 Obec-údržba strojov,prístr.,zar. 0,00 635006 20 000,00 20 000,00 0,00 41 Obec-údržba budov, objektov ... 0,00 636002 1 000,00 1 000,00 600,00 41 Obec-nájomné za pošt. priečinok 60,00 636005 0,00 3 000,00 1 517,20 41 Obec-popl.za finančný lízing 50,57 637003 30 000,00 30 000,00 28 581,00 41 Obec-propag., reklama, inzercia 95,27 637004 25 000,00 25 000,00 3 504,50 41 Obec-všeobecné služby 14,02 637005 50 000,00 50 000,00 18 760,00 41 Obec-špeciálne služby 37,52 637011 15 000,00 15 000,00 8 957,00 41 Obec-štúdie, expertízy, posudky 59,71 637012 15 000,00 24 000,00 4 800,00 41 Obec-poplatky a odvody 20,00 637014 180 000,00 180 000,00 92 962,30 41 Obec-stravovanie zamestnan. 51,65 637015 9 000,00 9 000,00 4 526,00 41 Obec-poistenie majetku,občanov 50,29 637016 25 000,00 25 000,00 14 311,00 41 Obec-prídel do sociálneho fondu 57,24 637026 110 000,00 110 000,00 15 100,00 41 Obec-odmeny posl.OZ,člen.kom. 13,73 637027 30 000,00 30 000,00 1 620,00 41 Obec-odmeny zamest. na DVP,
DPČ
5,40 637030 0,00 0,00 0,00 41 Obec-preddavky na rozpoč.výd. 637031 0,00 0,00 0,00 41 Obec-pokuty a penále 642006 50 000,00 50 000,00 37 465,00 41 Obec-členské príspevky 74,93 642012 86 000,00 80 000,00 79 720,00 41 Obec-transfer na odstupné 99,65 642015 1 000,00 3 000,00 2 662,00 41 Obec-náhr. príjmu za dočas. PN 88,73 711001 30 000,00 30 000,00 0,00 43 Obec-nákup pozemkov 0,00 711003 30 000,00 0,00 0,00 43 Obec-nákup DNM - softvéru 713002 40 000,00 0,00 0,00 43 Obec-nákup výpočtovej techniky 713004 20 000,00 20 000,00 6 479,60 43 Obec- prevádz. stroje, prístr.,
techn.
32,40 716 0,00 83 000,00 82 351,00 43 Obec-projekt.dok.zatepl.budov 99,22 Spolu za 01.1.1.6 Obce 4 581 000,00 4 635 000,00 2 385 805,79 51,47 611 76 000,00 76 000,00 31 535,00 41 FRO-tarifný, základný plat 41,49 614 5 000,00 5 000,00 0,00 41 FRO-odmeny 0,00 621 8 000,00 8 000,00 3 154,00 41 FRO-poistné do Všeobecnej ZP 39,42
Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2008 Zdroj Položka Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutočnos Plnenie % Strana 3 Obec Valaská Belá 625001 1 000,00 1 000,00 445,00 41 FRO-nemocenské poistenie 44,50 625002 11 000,00 11 000,00 4 415,00 41 FRO-starobné poistenie 40,14 625003 1 000,00 1 000,00 255,00 41 FRO-úrazové poistenie 25,50 625004 2 000,00 2 000,00 947,00 41 FRO-invalidné poistenie 47,35 625005 1 000,00 1 000,00 316,00 41 FRO-poistenie v nezamest. 31,60 625007 4 000,00 4 000,00 1 500,00 41 FRO-poistenie do RFS 37,50 631001 0,00 15 000,00 7 812,00 41 FRO-cestovné náhrady tuzem. 52,08 637005 10 000,00 10 000,00 10 000,00 41 FRO-špeciálne služby - audítor 100,00 637012 20 000,00 20 000,00 10 260,50 41 FRO-poplatky a odvody banke 51,30 642006 0,00 0,00 0,00 41 FRO-členské príspevky - ZHK SR 642015 1 000,00 1 000,00 0,00 41 FRO-náhrada príjmu za dočas.PN 0,00 Spolu za 01.1.2. Financna a rozpoctova
oblast
140 000,00 155 000,00 70 639,50 45,57 611 45 000,00 45 000,00 18 740,00 111 Matrika-tarifný plat 41,64 611 86 000,00 86 000,00 46 313,00 41 Matrika-tarifný plat 53,85 612 22 000,00 22 000,00 13 034,00 41 IVS - príplatky 59,25 614 8 000,00 8 000,00 0,00 111 Matrika-odmeny 0,00 614 6 000,00 6 000,00 0,00 41 Matrika-odmeny 0,00 621 5 000,00 5 000,00 1 875,00 111 Matrika-poistné do VšZP 37,50 621 11 000,00 11 000,00 5 870,00 41 Matrika-poistné do VšZP 53,36 625001 1 000,00 1 000,00 265,00 111 Matrika-nemocenské poistenie 26,50 625001 1 000,00 1 000,00 835,00 41 Matrika-nemocenské poistenie 83,50 625002 6 000,00 6 000,00 2 625,00 111 Matrika-starobné poistenie 43,75 625002 17 000,00 17 000,00 8 310,00 41 Matrika-starobné poistenie 48,88 625003 0,00 0,00 150,00 111 Matrika-úrazové poistenie 625003 1 000,00 1 000,00 479,00 41 Matrika-úrazové poistenie 47,90 625004 1 000,00 1 000,00 565,00 111 Matrika-invalidné poistenie 56,50 625004 3 000,00 3 000,00 1 783,00 41 Matrika-invalidné poistenie 59,43 625005 1 000,00 1 000,00 190,00 111 Matrika- poistenie v nezamest. 19,00 625005 1 000,00 1 000,00 595,00 41 Matrika- poistenie v nezamest. 59,50 625007 2 000,00 2 000,00 895,00 111 Matrika-poistné do RFS 44,75 625007 5 000,00 5 000,00 2 821,00 41 Matrika-poistné do RFS 56,42 631001 3 000,00 3 000,00 1 089,00 111 Matr.-cestovné náhrady
tuzemské
36,30 631001 1 000,00 1 000,00 0,00 41 Matr.-cestovné náhrady
tuzemské
0,00 632003 11 000,00 11 000,00 5 297,00 41 Matrika-poštové a telekom.služby 48,15 633004 5 000,00 5 000,00 0,00 41 IVS - prevádz.stroje, prístr.,
techn.
0,00 633006 10 000,00 10 000,00 1 699,00 41 IVS - všeobecný materiál 16,99 633010 1 000,00 1 000,00 0,00 41 IVS - prac.odevy,obuv,pomôcky 0,00 634001 80 000,00 80 000,00 46 535,51 41 IVS - PHL, oleje, mazivá 58,17 634002 40 000,00 40 000,00 35 914,00 41 IVS - servis, údržba, opravy 89,78 634003 17 000,00 17 000,00 10 353,00 41 IVS - zákonné poistenie vozidiel 60,90 634005 0,00 0,00 0,00 41 IVS - karty, známky, popl. 635002 1 000,00 0,00 0,00 111 Matrika-aktual.softvéru 635002 0,00 0,00 0,00 41 Matrika-aktual.softvéru 635004 1 000,00 1 000,00 0,00 41 IVS - opr.strojov, prístr.,techn. a
nár.
0,00 635006 300 000,00 300 000,00 5 100,00 41 IVS - oprava strechy - garáže 1,70 637001 5 000,00 5 000,00 4 190,00 41 IVS - školenia, kurzy, semináre 83,80
Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2008 Zdroj Položka Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutočnos Plnenie % Strana 4 Obec Valaská Belá 637012 2 000,00 2 000,00 0,00 41 IVS - poplatky a odvody 0,00 637013 3 000,00 3 000,00 0,00 111 Matrika- natural.mzda (úpr.zovň.) 0,00 637016 1 000,00 1 000,00 202,00 41 Matrika-prídel so SF 20,20 637027 0,00 0,00 0,00 41 IVS - odmeny na DVP 642006 1 000,00 1 000,00 0,00 41 Matrika – členské príspevky 0,00 Spolu za 01.3.3. Ine vseobecne sluzby 704 000,00 703 000,00 215 724,51 30,69 642006 61 000,00 3 000,00 0,00 111 SOÚ - bežný transfer 0,00 642006 87 000,00 87 000,00 43 686,00 41 SOÚ - bežný transfer 50,21 Spolu za 01.6.0. Vseobecne verejne sluzby
inde neklasifikovane
148 000,00 90 000,00 43 686,00 48,54 637027 4 000,00 4 000,00 2 000,00 111 Civilná ochrana-odmena na DVP 50,00 Spolu za 02.2.0. Civilna ochrana 4 000,00 4 000,00 2 000,00 50,00 631001 0,00 0,00 390,00 41 PO - cestovné náhrady
tuzemské
632001 20 000,00 20 000,00 4 044,00 41 PO - elektrická energia 20,22 632002 1 000,00 1 000,00 2 442,00 41 PO - vodné 244,20 632003 0,00 0,00 0,00 41 PO - poštovné 633004 0,00 0,00 0,00 41 PO - nákup strojov, prístr.,
zariad...
633005 5 000,00 5 000,00 0,00 41 PO - požiar.techn., stroje, nár. 0,00 633006 20 000,00 20 000,00 1 419,00 41 PO - všeobecný materiál, ND 7,09 633007 10 000,00 10 000,00 0,00 41 PO - protipožiarnicky materiál,
ND
0,00 633009 0,00 0,00 170,00 41 PO - knihny, noviny, časopisy 633010 30 000,00 30 000,00 0,00 41 PO - prac.odevy,obuv,pomôcky 0,00 633016 15 000,00 15 000,00 832,50 41 PO - reprezentačné výdavky 5,55 634001 20 000,00 20 000,00 3 645,32 41 PO - PHP, mazivá, oleje ... 18,23 634002 10 000,00 10 000,00 2 002,00 41 PO - servis, údržba motor.voz. 20,02 634003 6 000,00 6 000,00 2 724,00 41 PO - poistenie vozidiel 45,40 635006 15 000,00 15 000,00 0,00 41 PO - oprava budov a ich častí 0,00 637001 4 000,00 4 000,00 0,00 41 PO - školenie 0,00 637015 3 000,00 3 000,00 275,00 41 PO - poistenie budov 9,17 637027 20 000,00 20 000,00 0,00 41 PO - odmeny zamest. na DVP 0,00 642006 1 000,00 1 000,00 700,00 41 PO - členské známky 70,00 Spolu za 03.2.0. Ochrana pred požiarmi 180 000,00 180 000,00 18 643,82 10,36 634004 36 000,00 36 000,00 17 851,00 41 Dopravné do Gápla-transfer
SAD
49,59 Spolu za 04.5.1. Cestna doprava 36 000,00 36 000,00 17 851,00 49,59 611 90 000,00 90 000,00 5 830,00 41 Výst.a opr.MK-tarifný plat 6,48 612 16 000,00 16 000,00 1 638,00 41 Výst.a opr.MK-príplatky 10,24 614 10 000,00 10 000,00 0,00 41 Výst.a opr.MK-odmeny 0,00 621 12 000,00 12 000,00 737,00 41 Výst.a opr.MK-poistné do VšZP 6,14 623 0,00 0,00 0,00 41 Výst.a opr.MK-poistné do ost.ZP 625001 2 000,00 2 000,00 105,00 41 Výst.a opr.MK-nemoc. poistenie 5,25 625002 17 000,00 17 000,00 1 046,00 41 Výst.a opr.MK-starobné poist. 6,15 625003 1 000,00 1 000,00 60,00 41 Výst.a opr.MK-úrazové poistenie 6,00 625004 3 000,00 3 000,00 224,00 41 Výst.a opr.MK-invalidné poist. 7,47 625005 1 000,00 1 000,00 75,00 41 Výst.a opr.MK-poist. v
nezamest.
7,50 625007 6 000,00 6 000,00 355,00 41 Výst.a opr.MK-poistné do RFS 5,92
Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2008 Zdroj Položka Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutočnos Plnenie % Strana 5 Obec Valaská Belá 633006 250 000,00 250 000,00 99 008,00 41 Výst.a opr.MK-všeobec.materiál 39,60 633015 3 000,00 3 000,00 0,00 41 Výst.a opr.MK-PHL do prac.
mech.
0,00 634001 3 000,00 3 000,00 828,00 41 Výst.a opr.MK-palivo, mazivá,
oleje
27,60 635004 1 000,00 1 000,00 0,00 41 Výst.a opr.MK-údržba strojov,
prístr., techn. a zariadení
0,00 635006 1 520 000,00 1 520 000,00 0,00 41 Výst.a opr.MK-údržba MK
dodav.
0,00 637004 20 000,00 20 000,00 0,00 41 Výst.a opr.MK-všeobec. služby 0,00 637005 10 000,00 10 000,00 0,00 41 Výst.a opr.MK-špeciálne služby 0,00 637027 40 000,00 40 000,00 0,00 41 Výst.a opr.MK-odmeny na DVP 0,00 Spolu za 04.5.1.2 Výstavba a oprava ciest 2 005 000,00 2 005 000,00 109 906,00 5,48 611 97 000,00 97 000,00 53 679,00 41 Údržba MK - tarifný plat 55,34 612 21 000,00 21 000,00 14 579,00 41 Údržba MK - príplatky 69,42 614 9 000,00 9 000,00 0,00 41 Údržba MK - odmeny 0,00 621 12 000,00 12 000,00 6 754,00 41 Údržba MK - poistné do VšZP 56,28 625001 2 000,00 2 000,00 959,00 41 Údržba MK - nemocenské poist. 47,95 625002 19 000,00 19 000,00 9 559,00 41 Údržba MK - starobné poistenie 50,31 625003 1 000,00 1 000,00 726,00 41 Údržba MK - úrazové poistenie 72,60 625004 3 000,00 3 000,00 2 051,00 41 Údržba MK - invalidné poistenie 68,37 625005 1 000,00 1 000,00 685,00 41 Údržba MK - poist. v nezamest. 68,50 625007 6 000,00 6 000,00 3 245,00 41 Údržba MK - poistné do RFS 54,08 632003 1 000,00 1 000,00 1 170,00 41 Údržba MK - karty do mobilu 117,00 633006 20 000,00 20 000,00 8 224,50 41 Údržba MK - posypový materiál 41,12 633015 3 000,00 3 000,00 1 979,50 41 Údržba MK - PHL do prac.mech. 65,98 634001 60 000,00 60 000,00 6 559,00 41 Údržba MK - palivo, mazivá, oleje
...
10,93 634002 20 000,00 20 000,00 95,00 41 Údržba MK - oprava motor.voz. 0,47 634003 1 000,00 1 000,00 555,00 41 Údržba MK - poistenie vozidiel 55,50 637004 90 000,00 90 000,00 33 321,00 41 Údržba MK - odŕňanie snehu
dod.
37,02 637027 20 000,00 40 000,00 19 399,00 41 Údržba MK - odmeny na DVP 48,50 Spolu za 04.5.1.3 Správa a údržba ciest 386 000,00 406 000,00 163 540,00 40,28 611 200 000,00 200 000,00 87 913,00 41 KO - tarifný plat 43,96 612 41 000,00 41 000,00 24 748,00 41 KO - príplatky 60,36 614 16 000,00 16 000,00 0,00 41 KO - odmeny 0,00 621 26 000,00 26 000,00 11 150,00 41 KO - poistné do VšZP 42,88 625001 3 000,00 3 000,00 1 581,00 41 KO - nemocenské poistenie 52,70 625002 36 000,00 36 000,00 15 775,00 41 KO - starobné poistenie 43,82 625003 2 000,00 2 000,00 979,00 41 KO - úrazové poistenie 48,95 625004 7 000,00 7 000,00 3 383,00 41 KO - invalidné poistenie 48,33 625005 2 000,00 2 000,00 1 130,00 41 KO - poistenie v nezamest. 56,50 625007 12 000,00 12 000,00 5 354,00 41 KO - poistné do RFS 44,62 633004 32 000,00 37 000,00 36 533,00 41 KO - kontajnery 98,74 633006 0,00 0,00 343,00 41 KO - všeobecný materiál 633010 1 000,00 1 000,00 374,00 41 KO - pracovné odevy, obuv, ... 37,40 634001 250 000,00 250 000,00 135 107,88 41 KO - palivo, mazivá, oleje... 54,04 634002 50 000,00 50 000,00 7 823,50 41 KO - servis, oprava mot.voz. 15,65 634003 20 000,00 20 000,00 8 719,00 41 KO - poistenie vozidla 43,59 635006 20 000,00 30 000,00 28 800,00 41 KO - úprava smetiska - dodáv. 96,00 637004 750 000,00 750 000,00 521 480,00 41 KO - uloženie, likvid., odvoz KO 69,53
Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2008 Zdroj Položka Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutočnos Plnenie % Strana 6 Obec Valaská Belá 637027 20 000,00 20 000,00 8 800,00 41 KO - odmeny na DVP 44,00 637034 0,00 0,00 550,00 41 KO - služby zdrav. zariad. Spolu za 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 1 488 000,00 1 503 000,00 900 543,38 59,92 611 0,00 6 000,00 703,00 111 MOS - tarifný plat 11,72 611 92 000,00 32 000,00 32 207,00 1162 MOS - tarifný plat 100,65 611 0,00 63 000,00 7 919,00 41 MOS - tarifný plat 12,57 612 19 000,00 6 000,00 5 757,00 1162 MOS - príplatky 95,95 612 0,00 15 000,00 1 818,00 41 MOS - príplatky 12,12 614 5 000,00 0,00 0,00 1162 MOS - odmeny 614 0,00 5 000,00 0,00 41 MOS - odmeny 0,00 621 11 000,00 4 000,00 3 798,00 1162 MOS - poistné do VšZP 94,95 621 0,00 9 000,00 1 044,00 41 MOS - poistné do VšZP 11,60 625001 1 000,00 1 000,00 535,00 1162 MOS - nemocenské poistenie 53,50 625001 0,00 1 000,00 147,00 41 MOS - nemocenské poistenie 14,70 625002 17 000,00 5 000,00 5 317,00 1162 MOS - starobné poistenie 106,34 625002 0,00 12 000,00 1 462,00 41 MOS - starobné poistenie 12,18 625003 1 000,00 0,00 306,00 1162 MOS - úrazové poistenie 625003 0,00 1 000,00 84,00 41 MOS - úrazové poistenie 8,40 625004 3 000,00 1 000,00 1 142,00 1162 MOS - invalidné poistenie 114,20 625004 0,00 2 000,00 314,00 41 MOS - invalidné poistenie 15,70 625005 1 000,00 0,00 382,00 1162 MOS - poistenie v nezamest. 625005 0,00 1 000,00 105,00 41 MOS - poistenie v nezamest. 10,50 625007 5 000,00 2 000,00 1 804,00 1162 MOS - poistné do RFS 90,20 625007 0,00 4 000,00 496,00 41 MOS - poistné do RFS 12,40 633004 0,00 167 000,00 38 253,00 111 MOS - stroje, prístroje a náradie 22,91 633004 25 000,00 2 000,00 1 472,00 1162 MOS - stroje, prístroje a náradie 73,60 633006 0,00 2 000,00 1 310,50 111 MOS - všeobecný materiál, ND 65,53 633006 0,00 0,00 0,00 1162 MOS - všeobecný materiál, ND 633010 0,00 13 000,00 479,00 111 MOS - pracovné odevy, obuv 3,68 633010 13 000,00 7 000,00 6 812,00 1162 MOS - pracovné odevy, obuv 97,31 633015 0,00 2 000,00 1 049,50 111 MOS - PHL do prac.mechaniz. 52,48 637004 0,00 16 000,00 5 184,00 111 MOS - všeobecné služby 32,40 637004 0,00 9 000,00 8 928,00 1162 MOS - všeobecné služby 99,20 637014 12 000,00 0,00 0,00 1162 MOS - stravovanie zamestnan. 637014 0,00 12 000,00 5 498,50 41 MOS - stravovanie zamestnan. 45,82 637015 0,00 2 000,00 784,00 111 MOS - poistenie zamestnancov 39,20 637015 3 000,00 1 000,00 882,00 1162 MOS - poistenie zamestnancov 88,20 637016 2 000,00 0,00 0,00 1162 MOS - prídel do SF 637016 0,00 1 000,00 557,00 41 MOS - prídel do SF 55,70 642015 0,00 1 000,00 1 488,00 1162 MOS - náhrada príjmu pri PN 148,80 Spolu za 06.2.0. Rozvoj obcí, MOS 210 000,00 405 000,00 138 037,50 34,08 611 58 000,00 58 000,00 24 030,00 41 VO - tarifný plat 41,43 612 13 000,00 13 000,00 7 110,00 41 VO - príplatky 54,69 614 9 000,00 9 000,00 0,00 41 VO - odmeny 0,00 621 7 000,00 7 000,00 3 084,00 41 VO - poistné do VšZP 44,06 625001 1 000,00 1 000,00 439,00 41 VO - nemocenské poistenie 43,90
Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2008 Zdroj Položka Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutočnos Plnenie % Strana 7 Obec Valaská Belá 625002 10 000,00 10 000,00 4 361,00 41 VO - starobné poistenie 43,61 625003 1 000,00 1 000,00 252,00 41 VO - úrazové poistenie 25,20 625004 2 000,00 2 000,00 935,00 41 VO - invalidné poistenie 46,75 625005 1 000,00 1 000,00 312,00 41 VO - poistenie v nezamest. 31,20 625007 4 000,00 4 000,00 1 480,00 41 VO - poistné do RFS 37,00 632001 400 000,00 400 000,00 154 465,00 41 VO - elektrická energia 38,62 633006 100 000,00 84 000,00 23 406,50 41 VO - všeobecný materiál, ND 27,86 635004 1 000,00 1 000,00 0,00 41 VO - oprava a údržba VO 0,00 642015 0,00 2 000,00 2 446,00 41 VO-náhr.príjmu pri PN 122,30 716 0,00 16 000,00 16 000,00 43 VO - prejekty na rozšírenie VO 100,00 Spolu za 06.4.0. Verejne osvetlenie 607 000,00 609 000,00 238 320,50 39,13 717001 20 000,00 20 000,00 457,50 43 Býv.a obč.vybav.-realiz. stavby 2,29 Spolu za 06.6.0. Byvanie a obcianska
vybavenost inde neklasifikovane
20 000,00 20 000,00 457,50 2,29 611 188 000,00 188 000,00 51 964,00 41 ZS - tarifný plat 27,64 612 38 000,00 38 000,00 15 326,00 41 ZS - príplatky 40,33 614 7 000,00 7 000,00 0,00 41 ZS - odmeny 0,00 621 24 000,00 24 000,00 6 665,00 41 ZS - poistné do VšZP 27,77 625001 3 000,00 3 000,00 943,00 41 ZS - nemocenské poistenie 31,43 625002 33 000,00 33 000,00 9 424,00 41 ZS - starobné poistenie 28,56 625003 2 000,00 2 000,00 586,00 41 ZS - úrazové poistenie 29,30 625004 6 000,00 6 000,00 2 021,00 41 ZS - invalidné poistenie 33,68 625005 2 000,00 2 000,00 675,00 41 ZS - poistenie v nezamest. 33,75 625007 10 000,00 10 000,00 3 199,00 41 ZS - poistné do RFS 31,99 632001 230 000,00 230 000,00 226 794,00 41 ZS - elektr.energia, palivo 98,61 632002 10 000,00 10 000,00 1 198,50 41 ZS - vodné 11,98 633004 10 000,00 10 000,00 0,00 41 ZS - prevádz.stroje, prístr.,
zariad.
0,00 633006 100 000,00 100 000,00 25 450,50 41 ZS - všeobecný materiál, ND 25,45 633010 1 000,00 1 000,00 1 100,00 41 ZS - pracovné odevy, obuv,
pomôc.
110,00 635004 10 000,00 10 000,00 0,00 41 ZS - údržba prevádz.stroj.,
techn.
0,00 637004 10 000,00 10 000,00 0,00 41 ZS - všeob. služby, revízie
zariad.
0,00 637012 0,00 0,00 0,00 41 ZS - popl. za znečis.ovzdušia 637015 4 000,00 4 000,00 3 965,00 41 ZS - poistné budovy a majetku 99,13 637027 4 000,00 4 000,00 5 503,00 41 ZS - odmeny na DVP 137,57 642015 0,00 0,00 0,00 41 ZS - náhrada príjmu za dočas.PN 717002 50 000,00 0,00 0,00 43 ZS - rekonštrukcia priest. (RZP) Spolu za 07.6.0. Zdravotnictvo inde
neklasifikovane
742 000,00 692 000,00 354 814,00 51,27 642001 300 000,00 300 000,00 150 000,00 41 Telovýchovná jednota - transfer 50,00 Spolu za 08.1.0. Rekreacne a sportove
sluzby
300 000,00 300 000,00 150 000,00 50,00 637002 0,00 10 000,00 6 578,00 41 FS do Chorvátska - kult.podujatie 65,78 637002 0,00 40 000,00 0,00 72 FS do Chorvátska - kult.podujatie 0,00 637015 0,00 0,00 0,00 41 MKS - poistenie budov 641001 0,00 0,00 0,00 111 MKS- transfer 641001 650 000,00 650 000,00 326 000,00 41 MKS- transfer 50,15 Spolu za 08.2.0. Kulturne sluzby 650 000,00 700 000,00 332 578,00 47,51
Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2008 Zdroj Položka Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutočnos Plnenie % Strana 8 Obec Valaská Belá 625003 1 000,00 1 000,00 0,00 41 ZPOZ-úrazové poistenie 0,00 633006 10 000,00 10 000,00 5 589,50 41 ZPOZ-všeobec.materiál, kvety,
vecne
55,89 633016 15 000,00 15 000,00 5 464,50 41 ZPOZ-reprezentačné výdavky 36,43 637027 35 000,00 35 000,00 0,00 41 ZPOZ-odmeny členom ZPOZ 0,00 642006 4 000,00 4 000,00 3 600,00 41 ZPOZ-členský príspevok 90,00 Spolu za 08.2.0.9 Ostatne kulturne sluzby
vratane kulturnych domov
65 000,00 65 000,00 14 654,00 22,54 611 34 000,00 34 000,00 10 450,00 41 MR - tarifný plat 30,74 612 5 000,00 5 000,00 2 951,00 41 MR - príplatky 59,02 614 0,00 0,00 0,00 41 MR - odmeny 621 4 000,00 4 000,00 1 326,00 41 MR - poistné do VšZP 33,15 625001 1 000,00 1 000,00 188,00 41 MR - nemocenské poistenie 18,80 625002 5 000,00 5 000,00 1 877,00 41 MR - starobné poistenie 37,54 625003 1 000,00 1 000,00 108,00 41 MR - úrazové poistenie 10,80 625004 1 000,00 1 000,00 403,00 41 MR - invalidné poistenie 40,30 625005 1 000,00 1 000,00 135,00 41 MR - poistenie v nezamest. 13,50 625007 1 000,00 1 000,00 637,00 41 MR - poistné do RFS 63,70 632003 1 000,00 4 000,00 5 400,00 41 MR - popl.za rozhlas a televíziu 135,00 633003 40 000,00 40 000,00 10 698,00 41 MR - zvukové prostriedky a mat. 26,75 633006 10 000,00 10 000,00 0,00 41 MR - všeobecný materiál, ND 0,00 713003 200 000,00 200 000,00 0,00 43 MR - nákup zvukového zariad. 0,00 Spolu za 08.3.0. Vysielacie a vydavatelske
sluzby
304 000,00 307 000,00 34 173,00 11,13 611 30 000,00 30 000,00 9 562,00 41 Cint.,DS VB-tarifný plat 31,87 612 10 000,00 10 000,00 1 483,00 41 Cint.,DS VB-príplatky 14,83 621 4 000,00 4 000,00 1 088,00 41 Cint.,DS VB-poistné do VšZP 27,20 625001 1 000,00 1 000,00 155,00 41 Cint.,DS VB-nemocenské poist. 15,50 625002 6 000,00 6 000,00 1 547,00 41 Cint.,DS VB-starobné poistenie 25,78 625003 0,00 0,00 171,00 41 Cint.,DS VB-úrazové poistenie 625004 1 000,00 1 000,00 332,00 41 Cint.,DS VB-invalidné poistenie 33,20 625005 0,00 0,00 111,00 41 Cint.,DS VB-poist. v nezamest. 625007 2 000,00 2 000,00 525,00 41 Cint.,DS VB-poistné do RFS 26,25 632001 2 000,00 2 000,00 1 254,50 41 Cint.,DS VB-elektrická energia 62,72 632002 1 000,00 1 000,00 370,50 41 Cint.,DS VB-vodné 37,05 633006 20 000,00 20 000,00 4 580,00 41 Cint.,DS VB-všeobecný materiál,
ND
22,90 633015 8 000,00 8 000,00 2 406,00 41 Cint.,DS VB-PHL do kosačky 30,08 635006 10 000,00 10 000,00 0,00 41 Cint.,DS VB-údržba budov 0,00 637027 18 000,00 18 000,00 9 520,00 41 Cint.,DS VB-odmeny na DVP 52,89 642001 15 000,00 15 000,00 7 000,00 41 Iné spoločen. služby-príspevky 46,67 Spolu za 08.4.0. Nabozenske a ine
spolocenske sluzby
128 000,00 128 000,00 40 105,00 31,33 611 787 000,00 787 000,00 351 281,00 41 MŠ - tarifný plat 44,64 612 64 000,00 64 000,00 34 141,00 41 MŠ - príplatky 53,35 614 31 000,00 31 000,00 0,00 41 MŠ - odmeny 0,00 621 89 000,00 89 000,00 39 314,00 41 MŠ - poistné do Všeobecnej ZP 44,17 625001 12 000,00 12 000,00 5 223,00 41 MŠ - nemocenské poistenie 43,53 625002 124 000,00 124 000,00 53 971,00 41 MŠ - dôchodkové poistenie 43,53 625003 7 000,00 7 000,00 3 126,00 41 MŠ - úrazové poistenie 44,66
Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2008 Zdroj Položka Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutočnos Plnenie % Strana 9 Obec Valaská Belá 625004 27 000,00 27 000,00 11 573,00 41 MŠ - invalidné poistenie 42,86 625005 9 000,00 9 000,00 3 864,00 41 MŠ - poistenie v nezamest. 42,93 625007 42 000,00 42 000,00 18 320,00 41 MŠ - poistenie do RFS 43,62 631001 3 000,00 3 000,00 1 240,00 41 MŠ - cestovné náhrady 41,33 632001 170 000,00 170 000,00 61 307,50 41 MŠ - elektrická energia, palivá 36,06 632002 10 000,00 10 000,00 3 276,00 41 MŠ - vodné 32,76 632003 12 000,00 12 000,00 7 856,00 41 MŠ - telefón 65,47 633004 5 000,00 5 000,00 0,00 41 MŠ - prevádz. stroje, príst.,nár. 0,00 633006 30 000,00 30 000,00 22 250,00 41 MŠ - všeobecný materiál 74,17 633009 20 000,00 20 000,00 3 461,50 41 MŠ - knihy, časopisy, UP 17,31 633010 2 000,00 2 000,00 0,00 41 MŠ - pracovné odevy, obuv 0,00 633016 1 000,00 1 000,00 933,00 41 MŠ - reprezentačné 93,30 634004 2 000,00 2 000,00 0,00 41 MŠ - prepravné 0,00 635002 3 000,00 3 000,00 0,00 41 MŠ - oprava VP, softvéru 0,00 635004 1 000,00 1 000,00 0,00 41 MŠ - údržba prevádz.strojov,
techn.
0,00 637001 5 000,00 5 000,00 2 040,00 41 MŠ - školenia, porady 40,80 637004 10 000,00 1 000,00 0,00 41 MŠ - všeobecné služby, revízie,
....
0,00 637007 3 000,00 3 000,00 0,00 41 MŠ - cestovné náhrady, exkurzie 0,00 637012 0,00 0,00 0,00 41 MŠ - poplatky a odvody 637014 7 000,00 3 000,00 1 207,65 41 MŠ - stravovanie zamestnancov 40,26 637016 8 000,00 8 000,00 3 514,00 41 MŠ - prídel do SF 43,92 637027 10 000,00 23 000,00 4 220,00 41 MŠ - odmeny na DVP 18,35 642015 2 000,00 2 000,00 266,00 41 MŠ - náhr. príjmu pri dočas. PN 13,30 Spolu za 09.1.1.1 Predskolska vychova 1 496 000,00 1 496 000,00 632 384,65 42,27 611 17 000,00 17 000,00 10 139,00 41 ZŠ - tarifné platy 59,64 612 4 000,00 4 000,00 3 320,00 41 ZŠ - príplatky 83,00 621 2 000,00 2 000,00 1 338,00 41 ZŠ - poistné do VšZP 66,90 625001 1 000,00 1 000,00 189,00 41 ZŠ - nemocenské poistenie 18,90 625002 3 000,00 3 000,00 1 885,00 41 ZŠ - dôchodkové poistenie 62,83 625003 1 000,00 1 000,00 108,00 41 ZŠ - úrazové poistenie 10,80 625004 1 000,00 1 000,00 404,00 41 ZŠ - invalidné poistenie 40,40 625005 0,00 0,00 135,00 41 ZŠ - poistenie v nezamest. 625007 1 000,00 1 000,00 640,00 41 ZŠ - poistenie do RFS 64,00 Spolu za 09.1.2.1 Zakladne vzdelanie 30 000,00 30 000,00 18 158,00 60,53 637001 30 000,00 30 000,00 7 450,00 41 Vzdelávanie zamest. - školenia 24,83 Spolu za 09.5.0. Nedefinovatelne vzdelavanie 30 000,00 30 000,00 7 450,00 24,83 611 188 000,00 159 000,00 61 433,00 41 ŠJ MŠ - tarifný plat 38,64 612 8 000,00 8 000,00 2 618,00 41 ŠJ MŠ - príplatky 32,73 614 8 000,00 8 000,00 0,00 41 ŠJ MŠ - odmeny 0,00 621 14 000,00 14 000,00 3 679,00 41 ŠJ ZŠ - poistné do VšZP 26,28 623 3 000,00 3 000,00 1 445,00 41 ŠJ ZŠ - poistné do ost. ZP Apollo 48,17 625001 3 000,00 3 000,00 901,00 41 ŠJ MŠ - nemocenské poistenie 30,03 625002 29 000,00 29 000,00 8 973,00 41 ŠJ MŠ - dôchodkové poistenie 30,94 625003 2 000,00 2 000,00 623,00 41 ŠJ MŠ - úrazové poistenie 31,15 625004 6 000,00 6 000,00 1 927,00 41 ŠJ MŠ - invalidné poistenie 32,12
Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2008 Zdroj Položka Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutočnos Plnenie % Strana 10 Obec Valaská Belá 625005 2 000,00 2 000,00 645,00 41 ŠJ MŠ - poistenie v nezamest. 32,25 625007 9 000,00 9 000,00 3 047,00 41 ŠJ MŠ - poistenie do RFS 33,86 631001 1 000,00 1 000,00 0,00 41 ŠJ MŠ - cestovné náhrady 0,00 632003 0,00 2 000,00 1 000,00 41 ŠJ MŠ - telekomunik. služby 50,00 633004 4 000,00 4 000,00 0,00 41 ŠJ MŠ - prevádz.stroje, príst.,
nár.
0,00 633006 20 000,00 20 000,00 6 555,00 41 ŠJ MŠ - všeobecný materiál 32,77 633010 2 000,00 2 000,00 0,00 41 ŠJ MŠ - pracovné odevy, obuv 0,00 637001 2 000,00 2 000,00 0,00 41 ŠJ MŠ - školenia, porady 0,00 637004 1 000,00 1 000,00 525,00 41 ŠJ MŠ - ciachovanie váh 52,50 637012 3 000,00 3 000,00 1 295,00 41 ŠJ MŠ - poplatky banke 43,17 637014 2 000,00 2 000,00 235,75 41 ŠJ MŠ - stravovanie zamest. 11,79 637016 2 000,00 2 000,00 729,00 41 ŠJ MŠ- prídel do SF 36,45 637027 3 000,00 19 000,00 12 968,00 41 ŠJ MŠ - odmeny na DVP 68,25 642015 0,00 2 000,00 1 652,00 41 ŠJ MŠ - náhr.príjmu pri dočas.PN 82,60 Spolu za 09.6.0.1 Skolske stravovanie v
predskol.zariadeniach a zakladnych skolach
312 000,00 303 000,00 110 250,75 36,39 611 613 000,00 613 000,00 241 820,00 41 OS - tarifný plat 39,45 614 20 000,00 20 000,00 5 110,00 41 OS - odmeny 25,55 621 61 000,00 41 000,00 14 764,00 41 OS - poistné do VšZP 36,01 623 0,00 20 000,00 8 608,00 41 OS - poistné do ost. zdrav.pois. 43,04 625001 8 000,00 8 000,00 3 412,00 41 OS - nemocenské poistenie 42,65 625002 89 000,00 89 000,00 33 879,00 41 OS - dôchodkové poistenie 38,07 625003 5 000,00 5 000,00 1 959,00 41 OS - úrazové poistenie 39,18 625004 18 000,00 18 000,00 6 292,00 41 OS - invalidné poistenie 34,96 625005 6 000,00 6 000,00 2 115,00 41 OS - poistenie v nezamest. 35,25 625007 30 000,00 30 000,00 11 513,00 41 OS - poistenie do RFS 38,38 637014 19 000,00 19 000,00 9 481,00 41 OS - stravovanie zamestnancov 49,90 637016 6 000,00 6 000,00 2 887,00 41 OS - prídel do SF 48,12 642015 1 000,00 1 000,00 691,00 41 OS - náhr. príjmu pri dočas. PN 69,10 Spolu za 10.2.0.2 Dalsie socialne sluzby 876 000,00 876 000,00 342 531,00 39,10 642014 5 000,00 5 000,00 3 000,00 41 Rodina a deti - transfer jednotliv. 60,00 Spolu za 10.4.0. Rodina a deti 5 000,00 5 000,00 3 000,00 60,00 633011 21 000,00 21 000,00 5 330,00 111 ŠJ ZŠ-dot.na stravu deom v HN 25,38 637006 0,00 1 000,00 1 080,00 111 PnD - OcÚ náhradný príjemca 108,00 642006 10 000,00 10 000,00 0,00 41 Transfer na dávku v hmot.núdzi 0,00 Spolu za 10.7.0. Socialna pomoc obcanom v
hmotnej a socialnej nudzi
31 000,00 32 000,00 6 410,00 20,03 15 478 000,00 15 715 000,00 6 351 663,90 Výdavky 40,42