Rozpočet obce

Pre rozpočtové hospodárenie platia rozpočtové pravidlá prijaté zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve.
V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa pripravuje viacročný rozpočet obce najmenej na tri rozpočtové roky.
Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov obce.
Viacročný rozpočet tvorí rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok a rozpočet na nasledujúce dva roky, pričom príjmy a výdavky rozpočtov na nasledujúce dva roky po príslušnom rozpočtovom roku nie sú záväzné.


- príjmy
-výdavky
- sumár výdavkov
- sumarizácia vrátane ZŠ s MŠ
- zámery a ciele

- príjmy

- výdavky
- sumár výdavkov
- rekapitulácia rozpočtu
- zámery a ciele

- zámery a ciele
- príjmy
- výdavky
- rekapitulácia
-sumarizácia vrátane ZŠ s MŠ

- rozpočtové príjmy
- rozpočtové výdavky
- rekapitulácia programového rozpočtu
- rekapitulácia rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Valaská Belá

- príjmy
- výdavky
- rekapitulácia
- sumár

Plnenie rozpočtu obce k 31. 3. 2012
- príjmy
- výdavky
- rekapitulácia

Programový rozpočet Obce Valaská Belá

Programový rozpočet Obce Valaská Belá na roky 2011 - 2013

Programový rozpočet Obce Valaská Belá na roky 2011 - 2013 (skrátená verzia)

Programový rozpočet Obce Valaská Belá na roky 2010 - 2012

Programový rozpočet Obce Valaská Belá na roky 2009 - 2011

 

Plnenie programového rozpočtu obce k 31. 12. 2011
- plnenie program. rozpočtu za rok 2011
-finančné plnenie program. rozpočtu za rok 2011 
- rekapitulácia

Plnenie rozpočtu obce k 31. 12. 2011
- príjmy
-výdavky
- rekapitulácia

Plnenie rozpočtu obce k 30. 9. 2011
- príjmy
-výdavky
- rekapitulácia

Plnenie rozpočtu obce od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011

 

Konsolidovaná výročná správa 2011

Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky

 

Konsolidovaná výročná správa obce Valaská Belá

Audit konsolidovanej účtovnej závierky - správa

 

Plnenie rozpočtu obce od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

Schválený rozpočet na roky 2010 - 2012: príjmy + výdavky

 

Plnenie rozpočtu obce k 30. 6. 2008 + rekapitulácia plnenia rozpočtu k 30. 6. 2008

Schválený rozpočet na roky 2008 - 2010

 

Záverečný účet Obce Valaská Belá

Záverečný účet Obce Valaská Belá za rok 2012

 

Záverečný účet Obce Valaská Belá za rok 2011

Záverečný účet Obce Valaská Belá za rok 2010

Záverečný účet Obce Valaská Belá za rok 2009

Záverečný účet Obce Valaská Belá za rok 2008

Záverečný účet Obce Valaská Belá za rok 2007
Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.