E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Oslavy 77. výročia Slovenského národného povstania

null

„V hrobe spí mladý partizán, sníva svoj večný sen.
Spomína na časy, keď srdce tĺklo mu odhodlane
a on šiel brániť naše rodné stráne v ten veľký deň.

Zastav  sa pri ňom chvíľu - halúzku vďaky polož na mohylu.
Povedz mu, šepni ešte raz, že neumrel,
že žije v srdciach všetkých nás."

Pietny akt kladenia venca sa konal pri Pamätníku SNP na Homôlke, v časti obce Gápel a v centre obce.

Pri Pamätníku SNP na Homôlke v úvode zaznela hymna Slovenskej republiky v podaní členov FS Belanka. Starosta obce Ing. Miloš Cúcik privítal všetkých zúčastnených a prihovoril sa im. Prítomným sa prihovoril aj predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pán Július Podskoč. Následne si minútou ticha uctili pamiatku účastníkov povstania, ktorí už nie sú medzi nami.

Spomienkovej slávnosti sa zúčastnili členovia Základne organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov vo Valaskej Belej, Folklórnej skupiny Belanka, Dobrovoľného hasičského zboru Valaská Belá a občania obce.

Po ukončení osláv pri Pamätníku SNP na Homôlke sa starosta obce Ing. Miloš Cúcik, predseda ZO SZPB Július Podskoč a členovia ZO SZPB zúčastnili osláv v časti obce Gápel.
Oslavy ukončili položením venca a zapálením sviečok pri pamätníku v centre obce.

Je žiadúce, aby sa poriadali takého spomienkové slávnosti. A preto, my žijúci, VŠETCI, jednako starší i mladí, vždy s úctou postojme na miestach, ktoré sú skropené krvou najodvážnejších synov nášho národa.

Česť a sláva padlým hrdinom!

Priložené fotografie

HORE