E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Miestne dane a poplatok za komunálne odpady - oznámenie

Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí sa dlhodobo zdržujú v zahraničí, pracujú a sú ubytovaní mimo našej obce a študentom, ktorí sú ubytovaní v študentských domovoch, aby      do 31. januára 2021 doručili na obecný úrad žiadosť o úpravu miestneho poplatku.

K žiadosti je potrebné priložiť dokladypodľa platného všeobecne záväzného nariadenia obce. Bez kompletnej žiadosti nebude možné poskytnúť úľavu na miestnom poplatku.
 
 
Ďalej oznamujeme občanom, ktorí nadobudli v priebehu roku 2020 v katastrálnom území obce Valaská Belá novú nehnuteľnosť – stavbu alebo pozemok, alebo sa na ich pôvodnej nehnuteľnosti zmenil výmer základu dane, príp. nehnuteľnosť predali alebo darovali,   sú povinní do 31. januára 2021 podať vyplnené a podpísané priznanie k dani z nehnuteľností.
Taktiež občan, ktorému nastala zmena v držaní, príp. vo vlastníctve psa je povinný túto zmenu nahlásiť.

Vážení občania, všetky potrebné tlačivá k miestnym daniam a poplatku za komunálne odpady si môžete stiahnuť na nasledovnom linku:

www.valaskabela.sk/tlaciva-na-stiahnutie


Pretože obecný úrad pracuje v obmedzenom režime žiadame Vás o zasielanie žiadosti, dokladov a priznaní písomne, elektronicky a emailom. Doklady môžete vhodiť aj do poštovej schránky umiestnenej na budove obecného úradu.

 

HORE