Dane a poplatky

Miestne dane sú významným zdrojom vlastných príjmov obce. Miestne dane sú povinné platiť fyzické osoby a právnické osoby, a to najmä vo väzbe na vlastníctvo nehnuteľností, vykonávanie činnosti, užívanie verejného priestranstva a pod. Je povinnosťou týchto osôb dobrovoľne oznámiť obci, že im vznikla daňová povinnosť a taktieť daň dobrovoľne zaplatiť.
Druhy miestnych daní a ich podrobnejšia právna úprava (predmet dane, sadzby, lehoty, oslobodenia a pod.) sú ustanovené v jednotlivých všeobecne záväzných nariadeniach obce.
Správu miestnych daní a poplatku vykonáva za obec oddelenie miestnych daní a poplatku.
Obec zaviedla za svojom území nasledovné miestne dane a poplatok:

Miestne dane a poplatok za komunálne odpady môžu fyzické a právnické osoby platiť bankovým prevodom na účet obce, poštovou poukážkou alebo priamo v pokladni obce na obecnom úrade. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť rozhodnutie.
Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.