Kultúra

Starosta obce Ing. Miloš Cúcik v zmysle § 5 ods. 4, 5 Zásad hospodárenia s majetkom obce Valaská Belá v platnom vydáva tieto


Pravidlá prenajímania priestorov kultúrneho domu, kina Slovan
a stanovený cenník za vyhlásenia v miestnom rozhlase


Článok 1


Tieto pravidlá upravujú podmienky prenajímania vymedzeného majetku Obce Valaská Belá – priestorov kultúrneho domu, kina Slova a stanovujú ceny za vyhlásenia v miestom rozhlase.


 
Článok 2


Vymedzenie základných pojmov
 
Podľa týchto pravidiel sa  rozumie pod pojmom:

nehnuteľný majetok – priestory Kultúrneho domu a Kina Slovan vo Valaskej Belej;
krátkodobý prenájom – nájom priestorov na určitý počet hodín počas dňa.


                                                       Článok 3
                                          Základné zásady prenajímania


1.  Všeobecne sa prenajímanie a nakladanie s majetkom Obce Valaská Belá  riadi osobitnými predpismi ustanoveniami platného zákona o majetku obce, Štatútom Obce Valaská Belá a  Zásadami hospodárenia s majetkom Obce Valaská Belá.

2.  Základnou funkciou vymedzeného majetku Obce Valaská Belá v Článku 1 je zabezpečovanie kultúrno-výchovných podujatí. Používanie tohto majetku na iné účely je možné, len ak je to v záujme jeho efektívnejšieho využitia. Spravidla sa prenajíma
na dobu určitú.

3.  Majetok Obce Valaská Belá možno prenajímať iným osobám za podmienok ustanovených v týchto pravidlách.                                                         Článok 4


Prenájom priestorov kultúrneho domu

1.  Priestory kultúrneho domu sa prenajímajú na akcie typu:
a)  súkromné podujatia fyzických osôb - svadby, kary, oslavy životných jubileí, stretávky;
b)  verejné podujatia - predajné akcie, verejné zhromaždenia, zábavy.
         
2.  Kapacita  miestnosti  je do 120 miest.
3.  Konkrétne podmienky prenájmu  je potrebné  dohodnúť v pracovných dňoch pondelok – piatok od 8.00 h do 13.00 h s povereným zamestnancom obce Valaská Belá.

4.  Poplatky za prenájom  miestností pre súkromné podujatia fyzických osôb:
- bez vykurovania za jednu hodinu prenájmu: 7,00 €;
- s vykurovaním za jednu hodinu prenájmu: 11,00 €;
- s prípravou jedla: poplatok za prenájom, plus spotreba energií.

5.  Poplatky za prenájom  miestností pre verejné podujatia:
- bez vykurovania za jednu hodinu prenájmu: 7,00 €;
- s vykurovaním za jednu hodinu prenájmu: 11,00 €, pričom prenájom priestorov musí byť dohodnutý na dobu najmenej na 6 hodín;
- s prípravou jedla: poplatok za prenájom, plus spotreba energií.


Článok 5
Prenájom priestorov kina Slovan


1.  Priestory kina Slovan sa prenajímajú na verejné podujatia:verejné zhromaždenia, divadelné a filmové predstavenia.
2.  Kapacita  miestnosti  je 260 miest.
3.  Poplatky za prenájom priestorov:
- bez vykurovania za jednu hodinu prenájmu: 10,00 €;
- s vykurovaním za jednu hodinu prenájmu: 13,00 €, pričom prenájom priestorov musí byť dohodnutý na dobu najmenej na 6 hodín.


Článok 6
Ceny za vyhlásenie v miestnom rozhlase

 

Cena za jedno vyhlásenie v miestnom rozhlase:


Verejné vyhlásenia v miestnom rozhlase sa vykonávajú bezodplatne pre:

 

 

Článok 7
Záverečné ustanovenia


1.  Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2016.

    

 
Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

 

Tlačivá na stiahnutie:

 

 

 

Priložené dokumenty
DátumNázovVeľkosť a typ
04. 04. 2018  ziadost_prenajomkd179 kB [pdf]
Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.