Obec Valaská Belá
Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Novinky a oznamy

12.01.2018 - Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 18.01.2018
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,
pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 18.01.2018 o 16,30 h. v zasadacej miestnosti Obecného úradu vo Valaskej Belej.Program:

Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov zápisnice
Určenie zapisovateľa zápisnice


1.    Kontrola plnenia uznesení a úloh z nich vyplývajúcich a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
2.    Návrh VZN Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školských zariadení na území Obce Valaská Belá.
3.    Žiadosť Viliama Lukáňa, Valaská Belá 1469 o schválenie pouličnej lampy.
4.    Žiadosť Vincenta Kršku a manželky Magdalény Krškovej, bytom Centrum I.  52/127, Dubnica nad Váhom o odkúpenie pozemku.
5.    Žiadosť Jána Topáka, bytom Valaská Belá 171 a manželky Nikolety Topákovej,
rod. Kopčanovej, bytom Valaská Belá 616 o odkúpenie pozemku.
6.    Žiadosť Martina Faláta a manželky Zuzany Falátovej, bytom Byster 142,
Sady nad Torysou o odkúpenie pozemku.
7.    Žiadosť PharmDr. Heleny Divekyovej – lekáreň VABA, Valaská Belá 322 o predĺženie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3193/2016
na rok 2018.
8.    Žiadosť Lindy Olejkovej, bytom Valaská Belá 242 o prenájom garáže č. 666
na rok 2018.
9.    Vyradenie majetku ZŠ s MŠ, Valaská Belá 242.
10.    Zmluva o zriadení vecného bremena medzi SSE – distribúcia Žilina a Obcou Valaská Belá.
11.    Názory, pripomienky a iné požiadavky prítomných obyvateľov obce.
12.    Rôzne.
13.    Diskusia.
14.    Uznesenie, záver.Ing. Miloš Cúcik, starosta obce.


10.01.2018 - Miestne dane a poplatok za komunálne odpady - nahlásenie zmien

Spravodajstvo


Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem